Sekce dějin farmacie

Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP sdružuje farmaceuty i jiné odborníky zajímající se o historii farmacie. Posláním sekce je shromažďovat a šířit poznatky o dějinách farmacie a příbuzných oborů. Sekce dvakrát ročně pořádá Sympozium z historie farmacie, její členové se zúčastňují i jiných příslušně zaměřených odborných akcí doma i v zahraničí, případně publikují práce o dějinách farmacie v odborné, populárně-naučné a další literatuře.

Sekce dějin farmacie má  44 členů, mezi něž patří historikové farmacie působící na farmaceutických fakultách, farmaceuti z lékáren i jiných pracovišť a další odborníci a zájemci o dějiny farmacie.

Sekce dějin farmacie ČFS ČLS JEP je členem Mezinárodní společnosti dějin farmacie.

Historie farmacie je svébytná vědecká disciplína studující vývoj farmacie v celé její šíři. Pomocí historických, farmaceutických a dalších vědeckých metod nalézá a shromažďuje poznatky o dějinném vývoji léčiv, léčivých přípravků a léků, farmaceutických a příbuzných věd, farmaceutických institucích, systémech farmacie a zdravotnictví, osobnostech působících ve farmacii apod. Získané poznatky jsou využitelné k rozvoji současné farmacie, vzdělávání odborníků i veřejnosti a přispívají také k formování etických postojů ve farmacii.

Sekce dějin farmacie byla ustavena krátce po vzniku České farmaceutické společnosti v roce 1969. Od svého počátku aktivně spolupracovala se Sekcí pro dějiny farmacie Československé společnosti pro dějiny věd a techniky při Československé akademii věd, jejíž počátky sahají do roku 1961. Na rozdíl od „akademické“ sekce sdružovala SDF ČFS kromě profesionálních farmaceutických historiografů i další zájemce o tuto oblast. Hlavní aktivita sekce spočívala v pořádání pravidelných sympozií z dějin farmacie, na kterých byly prezentovány výsledky bádání členů sekce i dalších odborníků, a v činnosti publikační (příspěvky v časopisech, sborníky k dějinám farmacie). SDF ČFS se podílela na uspořádání dvou mezinárodních kongresů z dějin farmacie v Praze (1971, 1991). Do roku 1990 členská základna vzrostla na cca 200 členů. Po roce 1990 došlo k úbytku členů, v současnosti však dochází k pozvolnému nárůstu.

Další informace