Členství v České farmaceutické společnosti

Typy členství ČFS

 • řádné,
 • čestné,
 • přidružené.

Práva řádného člena ČFS ČLS JEP

 • účastnit se činnosti ČFS, zpravidla prostřednictvím odborných sekcí a regionálních spolků farmaceutů,
 • volit a být volen do orgánů ČFS,
 • být informován o činnosti ČFS a přijímaných rozhodnutích,
 • využívat pomoci a podpory ČFS v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČFS.
 • obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány ČFS,
 • svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky věcech činnosti ČFS a jejich orgánů.

Povinnosti řádného člena ČFS ČLS JEP

 • dodržovat předpisy ČFS,
 • přispívat k naplňování poslání a cílů ČFS (tzn. dle možností se podílet na činnosti ČFS, zejména prostřednictvím odborných sekcí a regionálních spolků farmaceutů),
 • poskytovat orgánům a funkcionářům ČFS potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČFS,
 • řádně vykonávat svěřené funkce,
 • řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky.

Čestné členství

 • Čestným členem ČFS se může stát fyzická osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj farmacie, případě souvisejících oborů.
 • Čestné členství uděluje, resp. odnímá výbor ČFS, zpravidla na návrh odborných sekcí. Ty rovněž navrhují udělení jiných poct a medailí.
 • Čestný člen má práva a povinnosti jako řádný člen. Pokud není čestný člen současně řádným členem ČFS nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním, nemůže volit ani být volen a neplatí členské příspěvky.

Přidružené členství

Výbor ČFS může rozhodnout o vzniku přidruženého členství pro fyzické nebo právnické osoby. Členství podléhá schválení předsednictvu ČLS JEP.

Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže být ani volen. Podmínky členství (včetně výše členských příspěvků) by měly být stvrzeny písemně.

Pravidla pro členské příspěvky ČFS

Každý člen ČFS hradí základní členský příspěvek České lékařské společnosti JEP, z. s. – tento příspěvek činí jednotně 300,- Kč.

Dále hradí členský příspěvek České farmaceutické společnosti ve výši:

 • 250,- Kč ročně – platí pro členy s VŠ vzděláním,
 • 150,- Kč ročně – platí pro členy se SŠ vzděláním a ostatní.

Členství v jednotlivých sekcích a spolcích již nepodléhá dalším platbám.

Česká lékařská společnost pro platbu rozesílá členům poštou složenky – běžným termínem rozesílky je únor a další termín rozesílání je září (nově přihlášení či urgence plateb).

Dále jsou poskytovány slevy na členské příspěvky ČFS v těchto případech:

 • pro členy s VŠ vzděláním nad 60 let nebo na mateřské či rodičovské dovolená (100,- Kč ročně),
 • pro členy s SŠ vzděláním a ostatní nad 60 let nebo mateřské či rodičovské dovolená (75,- Kč ročně).

O snížený členský příspěvek je třeba požádat – formulář je na www.cls.cz/formulare-ke-stazeni (Žádost na snížení členského příspěvku do ČLS JEP, z.s. a jejích organizačních složek).

ČLS současně na základě této žádosti rozhoduje o sníženém příspěvku do ČLS, který činí jednotně 100,- Kč.

V případě, že je člen přijat v rámci roku až po 1. 10., za tento rok již členský poplatek neplatí (ani ČLS, ani ČFS), tedy platí řádné příspěvky až v roce následujícím (rozesílka složenky v únoru).

Neplacení členských příspěvků je podle stanov důvodem k vyloučení ze společnosti. Řádné placení příspěvků je též podmínkou pro využívání snížených registračních poplatků pro členy u akcí pořádaných ČFS, stejně jako pro poskytnutí finančních prostředků pro zahraniční cesty apod.

Přihláška

Vyplňte formulář a staňte se členy České farmaceutické společnosti.

Registrace nového člena