Statut, cíle, poslání

Hlavní cíl činnosti ČFS

Hlavní cílem činnosti ČFS je shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat nové poznatky v oblasti farmacie a souvisejících oborů a uplatňovat je ve zdravotnické péči (zejména poskytováním komplexní farmaceutické péče).

Pro splnění tohoto poslání organizuje ČFS odborné akce s cílem rozšiřovat nejnovější poznatky a výsledky, a tím se podílet i na celoživotním vzdělávání ve farmaceutických oborech.

O České farmaceutické společnosti ČLS JEP

Česká farmaceutická společnost (ČFS) České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s. (ČLS JEP, z. s.) je odbornou společností působící na území České republiky, se sídlem na adrese: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové.

ČFS je samostatná, dobrovolná, nevládní, otevřená organizace farmaceutů a dalších odborníků ve zdravotnictví a v oborech, které s oborem farmacie úzce spolupracují.

ČFS je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, státních a hospodářských orgánech, ostatních společenských, zájmových a odborných organizacích a občanských iniciativách. Spolupracuje však s nimi při prosazování společných odborných zájmů.

ČFS spolupracuje se zahraničními, zejména evropskými farmaceutickými společnostmi a spolupodílí se na jejich odborných aktivitách.

ČFS se podílí na celoživotním zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti farmaceutických profilujících disciplín a příbuzných oborů, klade důraz na vědecky podložené poznatky a jejich šíření při své osvětové činnosti. Při poskytování komplexní farmaceutické péče péče dbá na dodržování etického kodexu pracovníka ve zdravotnictví.

ČFS spolupracuje s ČLS JEP, dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP (zejména Česká odborná společnost klinické farmacie, Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, Společnost všeobecného lékařství, Česká společnost klinické farmakologie), Farmaceutickými fakultami v ČR, Českou lékárnickou komorou, IPVZ, Ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi v České republice i v zahraničí . Delegovaní zástupci zastupují ČFS při jednáních se státní správou.

Organizační struktura ČFS zohledňuje 

  • specializaci svých členů, a to v jednotlivých sekcích zaměřených na farmaceutické disciplíny,
  • regionální příslušnost svých členů, a to ve spolcích farmaceutů.