Zpráva z 20. kongresu nemocničních lékárníků

Datum vydání: 18.12.2016

V příjemných prostorách Univerzity Hradec Králové se sešlo o víkendu 11.-13. listopadu 2016 více než 650 nemocničních lékárníků a farmaceutických asistentů kongresu, pořádaném Sekcí nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP a Sekcí farmaceutických asistentů při ČAS. Letošní jubilejní ročník byl tematicky věnován problematice nových trendů v léčbě onemocnění diabetes mellitus.

Odborný program začal již v pátek odpoledne blokem přednášek, věnovaných předatestační přípravě. V nich zazněla témata, kterým by měli nejen kolegové v přípravě na atestaci z nemocničního lékárenství, ale také jejich školitelé, věnovat zvýšenou pozornost. Blok připravila PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D., vedoucí Katedry lékárenství IPVZ a spolu s dalšími řečníky nabídla například posluchačům ukázkovou prezentaci úspěšně obhájené atestační práce, či souhrn doporučení, jak psát vědeckou práci.

20-KNL-2016-20120-KNL-2016-28420-KNL-2016-30720-KNL-2016-311

Hlavní sobotní program měl slavnostní atmosféru. Z rukou předsedy výboru České farmaceutické společnosti prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D., převzal Čestnou medaili ČLS JEP, z. s., prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., za celoživotní přínos v oblasti farmacie. Za dlouhodobý přínos a práci ve prospěch nemocniční farmacie v České republice získali ocenění kolegyně a kolegové z řad nemocničních lékárníků: RNDr. Jana Střítecká, PharmDr. Helena Rotterová, MBA, PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Vladimír Holub a Mgr. Jiří Kotlář.

V úvodní přednášce seznámila posluchače s novými trendy v terapii diabetu mellitu předsedkyně České diabetologické společnosti prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., z IKEM. Zdůraznila, že přestože jsou k dispozici nadějné léky ze skupiny gliflozinů, nová inzulinová analoga a moderní pomůcky pro selfmonitoring, zůstává základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí diabetu pečlivá edukace pacienta a jeho aktivní přístup k chorobě.

Zajímavý pohled na léčbu diabetu přinesl ve své přednášce MUDr. David Neumann, Ph.D., z Dětské části diabetologického centra LF UK a FN Hradec Králové, v níž poutavě přiblížil specifika léčby dětského diabetika na konkrétních případech, především taktiku inzulinoterapie a možnosti kontroly glykémie při použití inzulinových pump.

V poslední přednášce dopoledního programu připomněla MUDr. Jana Pecové z Diabetologického centra FN u sv. Anny v Brně, jaká jsou rizika špatně kompenzovaného diabetu. Z chronických komplikací diabetu se následně podrobně věnovala managementu terapie diabetické nohy. Terapie diabetické nohy kromě léčby základního onemocnění zahrnuje hlavně péči o defekt s použitím různých druhů zdravotních prostředků, včetně speciálních krytí ran a odlehčovací obuvi.

Přednášky s problematikou ošetřování diabetické nohy a dalších diabetologických témat zazněly také v bloku volných sdělení farmaceutických asistentů.

Odpolední program kongresu zahájily satelitní firemní sympozia, následovaná přednáškami o kardioprotektivních možnostech gliflozinů (MUDr. Olšovský) a významu orálního glukózového tolerančního testu u těhotných (Mgr. Lišková).

Program odpoledních odborných blok přilákal velký počet účastníků. V bloku klinické farmacie, který sestavil PharmDr. Josef Malý, Ph.D., zazněla volná sdělení z každodenní praxe kolegyň a kolegů klinických farmaceutů. Společným bodem všech sdělení byl samozřejmě diabetes mellitus a léčba jeho komplikací. Posluchače velmi zaujaly informace o možnosti léčby infikovaných ran pomocí roztoku kyseliny octové nebo vliv diabetické nefropatie na osud léčiv v organismu.

Letos se opět sešli zájemci o problematiku přípravy léčiv. Dvouhodinový odborný blok, sestavený Mgr. Olgou Mučicovou, nabídl posluchačům atraktivní kombinaci témat, od požadavků na jištění jakosti v přípravě léčiv v lékárně až po zajímavý pohled technika na čisté prostory.

Závěrečný třetí den kongresu začal odborným blokem onkologické farmacie (garant bloku byl PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.), během něhož si vyslechli účastníci volná sdělení např. o  možnostech intrathekální aplikace cytostatik, nebo terapii kolorektálního karcinomu. Závěr bloku patřil vtipně pojatému instruktážnímu videu, ukazujícímu kritické body při přípravě cytostatik z pohledu rizika kontaminace.

Zbývající část odborného programu vyplnila volná sdělení, mapující stav konzultační péče v českých nemocničních lékárnách a popisující další edukační a osvětové aktivity lékárníků.

Závěr kongresu patřil problematice statementů EAHP, se kterými se v posledních letech nemocniční lékárníci setkávají při zapojování do EAHP Survey. Ve volném sdělení byl naznačen směr, jakým by se v budoucnu mohla ubírat implementace jednotlivých statementů v prostředí nemocničních lékáren ČR.

Letošní jubilejní kongres přinesl účastníkům řadu nových informací, sdílených zkušeností a inspirativních výzev, které pomohou všem odborníkům v nemocničních lékárnách v jejich každodenní práci.

 

Zapsal: PharmDr. Marek Lžičař
Předseda organizačního výboru kongresu