Proběhlo LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Datum vydání: 07.12.2016

Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Ústavem aplikované farmacie Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Ústavem dějin veterinárního lékařství Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno, Klubem dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno a Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, uspořádala dne 2. listopadu 2016 LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny, věnované 25. výročí zřízení Farmaceutické fakulty VFU Brno. Zahájení sympozia byli přítomni vzácní hosté, děkan a proděkani Farmaceutické fakulty VFU Brno MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., a PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. Setkání, jehož téma znělo Příroda jako zdroj léčiv – historické aspekty, slavnostně zahájil děkan dr. Parák a vědecká sekretářka Sekce dějin farmacie ČFS ČLS JEP PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. Program pokračoval slavnostním otevřením historicko-farmaceutické expozice FaF VFU Brno. Expozici, již vytvořily dr. Tünde Ambrus ve spolupráci s Veronikou Deákovou, studentkou 4. ročníku farmacie, účastníkům zasvěceně představila její hlavní autorka. Tato výstava, která je  instalována v seminární místnosti Pavilonu farmacie I, pomocí vhodně zvolených exponátů a obrazové a písemné dokumentace i na omezeném prostoru uceleně zachycuje vývoj farmacie a jejích základních odvětví. Zejména studenti tak mají možnost blíže se seznámit s cestami, jimiž se ubírala historie jejich oboru.

12345678910

V úvodu další části programu, věnované odborným přednáškám, přivítal přítomné vedoucí Ústavu dějin veterinárního lékařství FVL VFU Brno MVDr. Karel Kovařík. První přednáškový blok otevřel RNDr. PhMr. Libor Nováček, CSc., příspěvky Prof. RNDr. PhMr. Vladimír Morávek a jeho výzkum rakovinyGeorg Joseph Camel nás provází, v nichž přiblížil život a dílo dvou významných farmaceutů z různých historických epoch. Průřez českou farmakobotanickou a farmakognostickou literaturou od sklonku 19. století do konce 20. století pak nabídl Robert Jirásek v přednášce Přehled publikací o léčivých rostlinách vydaných v letech 1880–1999.

Ve druhém přednáškovém bloku Mgr. Jarmila Skružná shrnula svůj dlouhodobý vědecký zájem do sdělení Středověké klášterní zahrady – obraz introdukce mediteránních druhů užitkových rostlin v dobových pramenech, v němž pojednala o klášterních zahradách a jejich významu pro využívání středozemních léčivých a dalších užitkových rostlin ve středoevropském prostoru raného a vrcholného středověku. Příspěvek dr. Ambrus a Mgr. Martiny Humajové Léčiva živočišného původu v minulosti pak představil vývoj role živočišných léčiv od nejstarších do nedávných dob.

V závěrečném bloku přednášek přiblížila MVDr. Šárka Hejlová pozvolný vývoj a rostoucí význam veterinárního dozoru a hodnocení zdravotní nezávadnosti mléka přednáškou Zvěrolékaři a zdravotní nezávadnost mléka. Setkání ukončil příspěvek Mikrobiologie u 6. polní nemocnice v Afghánistánu dr. Karla Kováříka, který představil nelehké podmínky, spektrum činností mikrobiologů i výsledky jejich práce během mise v roce 2002.

O zaujetí posluchačů a kvalitě příspěvků svědčila bohatá diskuse, jež se rozvinula na koci všech bloků a v přátelské atmosféře probíhala i během přestávek v kuloárech.

 

Text: Jan Babica

Fotografie: Alexandr Krátký