Pan docent Komárek převzal medaili Eduarda Skarnitzla

Datum vydání: 31.12.2018

Dne 7. prosince 2018, při příležitosti slavnostního jednání výboru ČFS ČLS JEP, předal předseda ČFS prof. Martin Doležal medaili Eduarda Skarnitzla docentovi Pavlu Komárkovi.

47495117_2007155049589008_1552749639508164608_n20181207_10105320181207_101038

Pan doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D. se narodil v r. 1944 v Praze. Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě v r. 1968. V r. 1969 získal na této univerzitě i doktorát přírodních věd.   V té době pracoval jako technolog v n.p. Léčiva v Praze. Od roku 1971 pracuje až doposud v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, kde byl od r. 1992 vedoucím katedry farmaceutické technologie a kontroly léčiv, dále v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde se věnuje přípravě radiofarmak pro pracoviště nukleární medicíny.

Vědecko-pedagogickou hodnost docenta na Univerzitě Karlově v oboru galenické farmacie obhájil v r. 1987.

Byl členem Vědeckých rad obou našich farmaceutických fakult, na FaF UK v Hradci Králové 1994–2005, a na VFU v Brně 2000–2008. Po dobu 20 let vykonával činnost vedoucího redaktora časopisu Česká a slovenská farmacie, členem redakční rady je doposud. Jeho záslužná činnost pro Českou farmaceutickou společnost ČLS JEP a pro farmaceutické fakulty byla oceněna Čestným členstvím v ČFS ČLS JEP, medailí Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Pamětní plaketou Farmaceutické fakulty VFU Brno.

Pan docent Komárek byl členem Evropské asociace nukleární medicíny EANM (národní poradce pro radiofarmaka), členem Evropské federace farmaceutických věd (Council delegát 1990–2002). Významné bylo jeho zvolení předsedou České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně (1990–2002) a jejím místopředsedou (2002–2004). V České společnosti nukleární medicíny (ČSNM) zastával v sekci radiofarmacie funkci předsedy (1980–2010), nyní je místopředsedou.

ČFS udělila Medaili Eduarda Skarnitzla panu docentovi Komárkovi za jeho příkladný celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.

 

PharmDr. Helena Rotterová, MBA