Přednášková akce "Racionální farmakoterapie u geriatrických nemocných"

K účasti jsou zváni všichni kolegové z řad farmaceutů a lékařů se zájmem o problematiku racionální geriatrické farmakoterapie a/nebo o podporu interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, geriatrů a dalších lékařů na poli racionální geriatrické farmakoterapie.

Pořadatel: Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, pracovní skupina Klinická farmacie v geriatrii

Spolupořadatelé: Akce probíhá ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP a Univerzitním vzdělávacím centrem klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Místo konání: Lékařský dům ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2

Termín: 22. ledna 2018 od 13:00 do 16:00 hod

Program

Na přednáškové akci budou představeny probíhající mezinárodní aktivity v dané oblasti, zejména nově začínající evropský projekt EUROAGEISM v programu Horizont 2020 - program 7 věnovaný racionální geriatrické farmakoterapii, který koordinuje tým ČR do r. 2021, národní aktivity projektu SENIOR zaměřené na spolupráci klinických farmaceutů a lékařů v oblasti racionálního užití léků v zařízeních sociální péče a plánované aktivity pracovní skupiny Klinická farmacie v geriatrii, do kterých se můžete aktivně zapojit.

Registrace

Účastnický poplatek je 150 Kč (úhrada bezhotovostní platbou na účet ČFS ČLS JEP). Instrukce k platbě a variabilní symbol budou zaslány přihlášeným účastníkům do 17. 1. 2018.

Registrační údaje
Adresa trvalého bydliště
Číslo členství v profesní komoře
Členství v odborných společnostech


Kontakty
Registrační poplatek - 150 Kč


Účastník svou registrací na akci vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby organizátor konference, Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., Ak. Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, IČ: 00444359, byl oprávněn bezplatně zpracovávat a užívat osobní údaje poskytnuté účastníkem v plném rozsahu za účelem organizace akce a kontaktování registrovaných účastníků, a to až do uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván, nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas účastník uděluje na dobu 2 let od registrace.

Kontakt

  • PharmDr. Fialová Daniela, PhD. (daniela.fialova@faf.cuni.cz)
    Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK a Geriatrická klinika 1. LF UK Praha, vedoucí pracovní skupiny Klinická farmacie v geriatrii SKF ČFS ČLS JEP