Klinická farmacie v nefrologii

Úvod

V souvislosti s nárůstem prevalence a incidence onemocnění ledvin jsou lékaři pečující o nefrologické pacienty stále častěji konfrontováni s nutností účelné a bezpečné farmakoterapie při minimalizaci dopadu rizik farmakoterapie na celkové zdraví pacienta. Častým jevem u pacienta s onemocněním ledvin je rozsáhlá polyfarmakoterapie. Nejčastějším lékovým problémem je úprava dávek léčiv dle aktuálního stavu renálních funkcí a případně s ohledem na typ hemoeliminační metody.

Cíl skupiny

Cílem pracovní skupiny je stát se platformou pro vzájemnou výměnu zkušeností a diskuzi v dané oblasti mezi lékaři a farmaceuty.
Společná témata se budou týkat nejen dávkování léčiv u této skupiny pacientů, ale i výběru co nejvíce bezpečné a účinné terapie při léčbě konkrétních klinických jednotek jako je terapie bolesti, infekčních stavů a hypertenze.

Priority

Pokud má být farmaceut schopen rozpoznat riziková léčiva u chronického nebo akutního selhání ledvin a  doporučit vhodnější lékovou alternativu s adekvátní úpravou dávky léčiva, je zásadní nejprve pochopit patofyziologii vlastního onemocnění ledvin a jeho vliv na farmakokinetické vlastnosti léčiva a farmakodynamickou odezvu na léčbu. Z tohoto důvodu je důležitá edukace farmaceutů ze stran lékařů o „klinické nefrologii“. Důležité je i pochopení hemoeliminačních metod.

Činnosti skupiny

Edukační aktivita v oblasti „klinické nefrologie“. Vzájemná výměna zkušeností v oblasti farmakokinetiky léčiv. Možnost prezentovat činnosti farmaceutů na kongresech České nefrologické společnosti.

Vedení skupiny

Vedením skupiny pověřena Mgr. Eliška Dvořáčková.

Členové skupiny

Mgr. Drahomíra Stará.